top of page
baş hizmetler
HAKKIMIZDA
İLETİŞİM
PROFİL
YÖNETİM
ORGANİZASYON
VİZYON VE MİSYON
terminoloji

TERMiNOLOJi

Fatura : Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 

Faturada bulunması gereken bilgiler : Fatura ibaresi,faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, maliye bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli, faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, kaşe ve imza 

Alacak : Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedeli 

Alacağın Temliki : Hukuki bir işleme dayalı olarak bir alacağın bütün hak ve vecibeleri ile birlikte alacaklıdan (temlik eden, devir eden) başka bir kişiye (temellük eden, temlik alan, temlik edilen, devir alan) devir edilmesi. Değişik amaçlarla yapılan temlik, asıl olarak tediye için ya da geniş bir anlatımla da bir borcun ödenmesi amacı ile yapılmaktadır. 

Faktör : Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan 

Borçlu : Müşteriden mal veya hizmet satın alarak bedelini ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişiler 

Müşteri: Faktor ile sözleşme imzalayan ve faktor ‘ün sunduğu hizmetlerden yararlanan taraf. 

Alacak Bildirim Formu : Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge 

Azami Faktoring Hacmi : Temlik alınacak fatura tutarlarının azami toplamı 

Bildirimli Faktoring : Müşteri firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre devrettiğini alıcılarına bildirdiği faktoring şeklidir. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve alıcının teyit yazısı temin edilir. Düzenlenen her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır. 

Bildirimsiz Faktoring : Satıcı Firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre devrettiğini alıcılarına bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti ve finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir. 

Borçlu İşlem Hacmi : Müşterinin her borçlusu için temlik alınabilecek azami fatura tutarı 

Faktoring Komisyonu : Faktörün her bir fatura üzerinden aldığı komisyon 

Faktoring Sözleşmesi : Müşteri ve faktör arasında imzalanan ve faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşme 

Faktoring Ücreti : Ön ödeme üzerinden, aylık olarak tahakkuk eden faiz tutarı 

Fatura İskontosu : Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarının faktöre ödenmesi konusunda alıcılara hiçbir ihbar yapılmaksızın alacakların yalnız satıcı firma tarafından takip ve tahsil edildiği faktoring şeklidir. Faktoring şirketi sadece finansman hizmeti verir. 

Garanti Limiti : Her bir borçlu için faktör tarafından tanınan azami garanti tutarı 

İhracat Faktörü : Müşterisinin ihracatına doğrudan veya karşı ülkedeki muhabirini kullanarak hizmet veren faktör 

İthalat Faktörü : Yabancı ülkedeki muhabir faktör için kendi ülkesindeki borçlulardan tahsilat yapan faktör 

Kullanımdaki Fonlar : Satıcıya ön ödemesi yapılmış ancak halen tahsil edilmemiş faturalar ile ilgili tutarlar, faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve diğer masrafların toplamı 

Limit Onay Bildirimi : Faktör tarafından borçlu bazında tahsis edilen garanti limitinin müşteriye bildirimi 

Muhabir Faktör : İki faktörlü sistemde karşı ülkedeki faktör 

Müşteri : Faktörün hizmetini kullanan satıcı 

Ortalama Vade : Faktöre temlik edilen faturaların/alacakların ortalama tahsilat süresi 

Ön Ödeme : Temlik alınan fatura tutarı üzerinden müşteriye yapılan peşin ödeme 

Reklamasyon : Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlar 

Rüculu Faktoring : Faktörün alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şeklidir. Sadece finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Faktoring şirketine temlik edilen alacakların alıcı tarafından ödenmemesi durumunda faktör, satıcı firmaya rücu eder ve yaptığı ön ödemeyi kendisinden talep eder. 

Rücusuz Faktoring (gayri kabil-i rücu) : Faktörün alacağın ödenmeme riskini belirlenen limit dahilinde tamamen üstlendiği faktoring şeklidir. Vadeli alacakların alıcı tarafından ödeme güçlüğü nedeni ile ödenmemesi durumunda faktör satıcı firmaya rücu ederek yaptığı ön ödemeyi geri talep edemediği gibi faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve banka masrafları düşüldükten sonra satıcı firmanın hala alacağı varsa bakiye ödeme yapar.Satıcı firmanın finansman hizmetinden yararlanmak istememesi halinde garanti kapsamındaki fatura bedelinin tamamı, faktoring komisyonu ve banka masrafları düşülerek vadeden itibaren 90. günde satıcı firmaya ödenir. 

Satıcı Bilgi Formu : Müşterinin mal veya hizmet satışlarının tutar ve koşullarını belirten belge 

Temlik Notu: Faktöre temlik edilen faturaların üzerine yapıştırılan temliğin yapıldığını teyit eden ve ödeme yerini belirten not 

Toptan (bulk) Faktoring : Satıcı firmanın çok miktarda küçük çaplı müşterisine yapmış olduğu satışlarından doğan bütün alacaklarını faktöre devrederek alıcıların faktöre ödeme yapmaları doğrultusunda yönlendirildikleri faktoring şeklidir. Bu yöntemde alacakların tahsilatı ve bu alacaklara finansman sağlanması faktör tarafından belirli dönemlerde yapılır. 

Vade (maturity) Faktoringi : Faktörün satıcı firmanın ilgili alıcı firmalara olan satış vadeleri üzerine belirli sayıda gün eklemek sureti ile kendisine temlik edilen alacakların tahsilini beklemeden satıcı firmaya gayri kabili rücu olarak ve faktoring ücreti uygulamadan ödeme yaptığı faktoring şeklidir. Garanti ve tahsilat amacı ile yapılır

faktoring

FAKTORiNG

FAKTORİNG NEDİR?


Firmaların yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür. Sardes Faktoring ile vadeyi beklemeden faturalı ticari alacağınızı nakde dönüştürebilirsiniz. Böylece, müşterilerinize daha uzun vadeler sunarak piyasada rekabet gücünüzü arttırabilir ve şirketinize yarattığınız nakit ile peşin alımlarda avantaj sağlayabilirsiniz. 

NEDEN SARDES FAKTORİNG ?
 

İşletmeler vadeli alacaklarını vadesini beklemek zorunda kalmadan Sardes Faktoring’e temlik ederek nakde çevirebilir ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. 

Alıcılara vade imkanı sağlayabildiklerinden piyasada rekabet güçleri artar. 

Faktoring bilançonun sadece aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir böylelikle bilanço likidite oranları artar. 

Sağladıkları likidite ile peşin hammadde ve mamul alımlarında iskonto elde ederler ve bu anlamda maliyetleri azalır. 

İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar böylelikle dış kaynak ihtiyacı azalır. 

Periyodik olarak yapılan güvenilir istihbarat sonuçlarına göre işletmeler alıcılarının mali durumları hakkında güncel bilgiye sahip olurlar. 

Alacakların Sardes Faktoring’e devri ile tahsilatın takibi ve gerçekleştirilmesi Sardes Faktoring tarafından sağlanır böylece işletmeler tahsilat amaçlı personel istihdam etmek durumunda kalmazlar. 

Müşteri çeki senedi gibi teminatları üretemedikleri için bankalardan yeterli kredi limitleri sağlayamayan işletmeler kredibilitesi yüksek alıcılara yaptıkları açık hesap satışları Sardes Faktoring’e devir ederek finansman sağlayabilirler.

iŞLEM SÜRECiMiZ

YURT İÇİ İŞLEMLER


Talep ve Limit Tahsisi ve Sözleşme; Müşterilerden kredi tesisi için gerekli bilgi ve belgeler temin edilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda firmaya kredi limiti tahsis edilir ve çalışma koşulları belirlenir. Belirlenen çalışma koşulları çerçevesinde Faktoring sözleşmesi imzalanır. 

Satış, Sevkiyat ve Ön Ödeme; Satıcı ve Alıcı arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında öngörülen mal teslimi ve hizmet yerine getirilir. Müşteriler sözkonusu satış işlemi kapsamında teminata verecekleri faturalar ve bu faturalara bağlı çek/senetler ile ilgili bilgileri Sardes Faktoring’e gönderirler. Sardes Faktoring tarafından yapılan çalışmalar sonucunda teminatlardan uygun olanlar kabul edilir. Müşterinin talebi doğrultusunda kullandırım şekli belirlenerek (iskonto, spot, rotatif...vb.) varılan fiyat mutabakatı sonucunda ön ödeme tutarı hesaplanarak müşterinin banka nezdindeki hesabına gönderilir. 

Tahsilat Takibi ve Bakiye Ödeme Fatura vadeleri Sardes Faktoring tarafından takip edilerek alıcılardan gerekli tahsilatlar gerçekleştirilir. İskonto türü kullanımlarda, teminata verilen faturalar ile buna bağlı çek /senetlerin tahsilatları ile işlem kapanır. İskonto dışı kullanımlarda (Spot - Rotatif ) ise; tahsilatlardan, daha önceden yapılan ön ödeme ve tutarları ile bu ön ödemeye ilişkin komisyon ve masraflar düşüldükten sonra kalan bakiye müşterinin banka hesabına gönderilir. 

SATICI FİRMA

1

3

ALICI FİRMA

4

5

2

6

1

Satıcı ile alıcı firma aralarında anlaşırlar. 

2

Satıcı gerçekleşen anlaşma sonucunda Sardes Faktoring'e başvurur. Satıcı Sardes Faktoring’e limit başvurusu yapar. Limitin Sardes Faktoring tarafından onaylanması durumunda Faktoring Sözleşmesi imzalanır. 

3

Satıcı satış faturasını alıcıya gönderir.

4

Satıcı satış bilgilerini ve gerekli evrakları oluşmuş olan limiti kullanmak için Sardes Faktoring'e gönderir. 

5

Sardes Faktoring satıcının banka hesabına temlik/devir aldığı alacak karşılığında onaylanan limitlerinden kullandırım yapmak sureti ile ödeme yapar. 

6

Alacağın vadesinde alıcıdan yapılan tahsilat ile Sardes Faktoring nezdinde satıcının kullandığı finansman işlemi kapatılarak işlem tamamlanır.

İŞLEM SÜRECİ

GEREKLİ BELGELER

FİRMA FİNANSAL BELGELER

 

-  SON ÜÇ YILIN BİLANÇO - GELİR TABLOSU VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 

-  SON DÖNEME AİT DETAY MİZAN

 

​FİRMA FİNANSAL OLMAYAN BELGELER  
 

-  SON VERGİ LEVHASI
-  KURULUŞ VE SON TİCARET SİCİL GAZETESİ (KURULUŞTAN İTİBAREN TÜM DEĞİŞİKLİKLERİN GAZETELERİ)
-  FAALİYET BELGESİ 
-  HAZİRUN CETVELİ ( A.Ş. İÇİN ), SERMAYE DAĞILIMINI GÖSTERİR GAZETE ( LTD. ŞTİ. LER İÇİN ) 
-  İMZA SİRKÜLERİ/BEYANLARI İLE DAYANAĞI OLAN TİCARET SİCİL GAZETESİ 

 

ORTAKLAR VE KEFİLLERE İLİŞKİN BELGELER

-   İMZA YETKİLİLERİNİN; % 25 VE ÜZERİ HİSSEYE SAHİP GERÇEK KİŞİ ORTAKLARIN; KEFİL(LER)İN 
        * NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ 
        * ÜÇ AYDAN DAHA ESKİ OLMAYAN YERLEŞİM/İKAMETGAH BELGELERİ VEYA ADLARINA
          DÜZENLENMİŞ ABONELİK GEREKTİREN FATURALARIN KOPYASI (ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ) 

 

İLK KULLANIMDA ALINAN BELGELER

-   SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

-   SÖZLEŞME

-   MÜŞTERİ BEYANI

-   BEYAN ve TAAHHÜTNAME

-   MUNZAM SENET

-   MUVAFAKATNAME YAZISI

HER KULLANIMDA ALINAN BELGELER

-   ALACAK BİLDİRİM FORMU

-   FİNANSMAN TALEBİ TALİMATI

GEREKLİ BELGELER
KVKK
bottom of page